Onderhoudsplanningen

Wij bieden onderhoudsplannen op maat, naar gelang de behoeften van de opdrachtgever kunnen deze, op basis van de NEN2767, van globaal tot zeer gedetailleerd opgezet worden. Het doel is het in kaart brengen en beoordelen van alle onderhoudsgevoelige en te vervangen onderdelen en deze op een logische wijze te groeperen in activiteiten. Samenwerking vinden wij hierin belangrijk zodat de plannen op alle vlakken goed aansluiten bij de organisatie en de strategie, zowel op bestuurs- en directieniveau als op uitvoeringsniveau. Ook de leesbaarheid en concreetheid van de onderhoudsplannen is voor ons van groot belang. Door onze onderhoudsplannen krijgen opdrachtgevers een duidelijk beeld van de onderhouds- en exploitatiekosten op korte, middellange en lange termijn.

In hoofdlijnen onderscheiden wij de volgende fasen bij het opstellen van een onderhoudsplan:

 • Allereerst zal er gekeken worden naar de behoeften van de organisatie. Hierbij willen wij gezamenlijk tot een goed uitgangspunt komen.
 • Vervolgens zullen wij op locatie het gebouw inventariseren en inspecteren.
 • Uiteindelijk gaan wij aan de slag met het opstellen van een meerjarenplanning. Hierbij kijken wij naar de hoeveelheid, de prijs en het tijdstip van het uit te voeren onderhoud. Passend binnen de uitgangspunten van de organisatie van de opdrachtgever.

Ook kunt u bij VS Building Care terecht voor het actualiseren van deze plannen.

Meerjarenonderhoudsplan

Middels een gedegen onderhoudsplan kan VS Building Care haar opdrachtgevers inzicht verschaffen in onderhoudskosten en exploitatielasten, op korte, middellange en lange termijn. Vaak zijn deze plannen gericht op het onroerend goed maar op eenvoudige wijze kunnen ook productiemiddelen helder en inzichtelijk in zo’n onderhoudsplan verwerkt worden. Onderhoudsplannen zijn op vele manieren op te stellen en wij vinden het in deze belangrijk dat deze plannen aansluiten op de behoeften en de gebruiksdoelen van de organisatie die de plannen op laat stellen.

VS Building Care is in het bezit van het inspectiecertificaat NEN2767 aangevuld met BOEI (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Informatie) dat als overkoepelend certificaat in samenspraak met de RijksGebouwenDienst tot stand is gekomen. Indien u dienstverlening van VS building Care verwacht op basis van de NEN2767 of BOEI zetten wij de gecertificeerde personen in. Zijn rol zal zéker niet beperkt blijven tot het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door “niet gerectificeerden”).

Wij stellen er dan ook groot belang in, samen met onze(aspirant-)opdrachtgevers, de uitgangspunten voor het onderhoudsplan te bepalen. Bij grotere projecten zijn wij voorstander van een pilot-project, om tijdig bij te kunnen sturen. Onderhoudsplannen worden door VS Building Care, in overleg met de opdrachtgever, volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de desbetreffende organisatie. Al naar gelang deze wensen en behoeften wordt een onderhoudsplan opgesteld dat van zeer grofmazig tot zeer gedetailleerd kan worden ingevuld. In alle gevallen is de informatie op verschillende niveaus weergegeven en bestaat steeds de mogelijkheid alternatieve sorteermogelijkheden in te bouwen. Deze alternatieven geven optimaal de gelegenheid aansluiting te vinden op uw interne organisatie- en afdelingsbudgetten, accounts en dergelijke.

In hoofdlijnen onderscheidt VS Building Care de volgende fasen bij het opstellen van een onderhoudsplan:

 • Het in overleg met de opdrachtgever vaststellen van de informatiebehoefte binnen de organisatie. In deze fase mag u van VS Building Care een interactieve houding verwachten om gezamenlijk tot een goed uitgangspunt te komen.
 • Het fysiek inventariseren en inspecteren middels een onderzoek ter plaatse.
 • Het opstellen van het onderhoudsplan waarbij de onderhoudsactiviteiten worden bepaald in omvang, prijs en het uitvoeringstijdstip in de tijd wordt bepaald (meerjarenplanning).

Hoe goed een onderhoudsplan ook mag zijn, het heeft geen eeuwigheidswaarde. Omwille van de voortschrijdende techniek, prijswijzigingen, veranderingen in het gebruik, directe invloeden vanuit de omgeving en andersoortige invloeden zal een onderhoudsplan periodiek moeten worden bijgesteld. Ook deze dienst biedt VS building Care aan haar opdrachtgevers. Wij archiveren alle projecten op zorgvuldige wijze waardoor de eerder opgedane kennis en informatie snel is te mobiliseren.

Na een toets (en eventuele bijstelling) van de eerdere uitgangspunten kan op relatief snelle wijze een controle worden uitgevoerd aan de hand van de eerdere onderhoudsplanning. Nadat de nieuw verkregen informatie verwerkt is, middels een nieuwe versie van het onderhoudsplan, is de actuele informatie weer beschikbaar.

NEN2767

Medio 2010 is VS Building Care NEN-gecertificeerd voor “Conditiemeting NEN2767-1 en NEN2767-2”. Deze methodiek staat borg voor een objectieve beoordeling van de technische staat van bouw- en installatie-elementen.

Het beleid van de laatste jaren is er steeds meer op gericht om de bestaande gebouwenvoorraad te behouden door middel van goed onderhoud en beheer. Eigenaren van onroerend goed spelen vaak in op de huisvestigingsvraag van gebruikers om de gebouwen up–to-date te houden, zowel technisch als functioneel. Gebouwen zijn voortdurend aan slijtage onderhevig en lopen schade op door het gebruik ervan en de blootstelling aan weer en wind. Met als gevolg dat de technische staat (kwaliteit) van het gebouw in al zijn onderdelen achteruit gaat en bij langdurig uitgesteld onderhoud zelfs in gevaar komt. Het onderhoud dient erop gericht te zijn dat de technische staat van elementen behouden of teruggebracht wordt.

VS Building Care ondersteunt uw beleid voor het nemen van verantwoorde beslissingen, met betrekking tot het onderhoudsniveau van de gebouwen, met deze vaste methodiek van registeren van de technische staat van de vooraf vastgestelde elementen.

De conditie van een element wordt bepaald en aan de hand daarvan worden reële kostenindicaties weergegeven die in een meerjarenplanning tot uiting komen. Hierin worden de risico-aspecten en prioriteiten weloverwogen toegepast.

Kort samengevat kunnen we de navolgende cyclus voor conditiemeting en monitoren-onderhoud weergeven:

 • Visuele inspectie en controle;
 • Objectieve registratie van gebreken en rapportage;
 • Toetsen conditie aan de onderhoudsnorm;
 • Vaststelling van het gewenste onderhoudsniveau;
 • Onderhoudsplan jaarbegroting en onderhoudsbestek;
 • Aanbesteding, onderhoud, herstelwerk, vervanging en wijziging;
 • Controle op, onderhoud, herstelwerk, vervangen en wijziging;
 • Actualisatie bouwdelen en installaties.